vzťahy v škole

Vzťahy v školách tvoria tzv. zdieľanú klímu. Táto je dlhodobo aj krátkodobo formovaná interakciami vnútri skupín. Merať možno zdieľanú klímu ľubovoľných skupín, či už ide o žiakov alebo študentov triedy, členov športového tímu, členov pracovnej skupiny, členov party alebo aj obyvateľov obce.

Na príkladoch zdieľanej klímy v škole môžeme lepšie pochopiť charakteristiku a možnosti využitia získaných informácií vo vzdelávacích procesoch. Môžeme sledovať a dokladovať postupnosť celkového procesu učenia - triády INFORMÁCIE >> VEDOMOSTI >> ZRUČNOSTI.

PROAKTÍVNE ZDIEĽANÉ KLÍMY

Do skupiny proaktívnych klím možno zaradiť prvé tri typy zdieľanej klímy, ktoré kvalitatívne zaručujú dobrú efektivitu vzdelávacieho procesu aj dobrú kvalitu vzťahu triedneho kolektívu a učiteľa. Obe tieto podmienky sú schopné zabezpečiť relatívne dobrú úroveň efektivity učenia (transfer medzi paralelnými procesmi učenia). Pri vlastnom vyučovaní dochádza k prenosu informácií (platforma pre vedomosti) medzi pedagógom a skupinou, ako aj vo vnútri medzi členmi skupiny. Tiež dochádza k podpore a vzniku výučbových zručností (uplatnenie vedomostí), ktoré sú si členovia vyučovanej skupiny schopní prenášať aj do iných rovín svojho života.

Brána do nebies

Komunikácia v tomto type klímy je jednoduchá. Skupina je ochotná úplne rovnomerne akceptovať podmienky a nastavené pravidlá medzi ňou a pedagógom (aj tie nepísané a mnohokrát aj nevyslovené, teda len očakávané), neblokuje svojimi prejavmi proces učenia, ale naopak je zameraná na jeho aktívnu podporu. Je autonómne aktívna, ústretová, sebakorektívna a využíva priestor, ktorý jej pedagóg svojím prístupom "k učeniu ponúkne".

V modernej terminológii je tento typ klímy a pôsobenie autority v ňom označovaný ako "klasický koučing" alebo ak vedenie formou usmerňovania a zacielenia aktivít skupiny s dôrazom na obojstranné využitie podmienok.

Ružové okuliare

Komunikácia v tomto type klímy je ťažšia. Pedagóg jasne cíti tlak skupiny v oblasti podmienok, za ktorých je skupina "ochotná sa učiť a pracovať". Skupina síce v žiadnom prípade neblokuje proces učenia, ale nie je ochotná akceptovať nevhodné nastavenie výučbových podmienok, alebo nevhodný štýl vedenia a hodnotenia. Poukazuje na ne rôznorodými "protestnými prejavmi" a žiada po pedagógovi zvýšenú toleranciu a rešpektovanie svojich požiadaviek a potrieb. Ak ich pedagóg bez zmeny presadzuje, dochádza k "útlmu a ústupu" zo strany skupiny z hľadiska autonómie, ústretovosti a sebakorekcie smerom k učeniu. Čiže, inak povedané, skupina požaduje zvýšené ústupky a kompromisy zo strany pedagóga, ktoré odôvodňuje nevhodnými podmienkami, za ktorých musí fungovať.

Niektorí pedagógovia sú v tejto klíme náchylní k individuálnemu zlyhávaniu.

Buldozér pravdy

Komunikácia v tomto type klímy je zo strany pedagóga úplne a jasne nekompromisná, nároková a netolerantná, bez akéhokoľvek zohľadnenia podmienok v prospech skupiny. Skupine sú pregnantne vnútené všetky pravidlá výučby, správania, výkonu i hodnotenia, bez vplyvu na ich možné zmeny. Pedagóg neodmieta ústretovú aktivitu (tá sa naopak vyžaduje), ak skupina takto nastavené podmienky a štýl vedenia akceptuje. V zaužívanej terminológii ide o silne autokratický štýl vedenia či skôr autoritársky riadenej regulácie, ktorá je zameraná len na vysoký výkon a "totálnu poslušnosť".

Efektivita učenia je znížená, a to najmä v oblasti "individuálnej tvorivosti a poznávacieho objavovania".

PROBLEMATICKÉ ZDIEĽANÉ KLÍMY

Do druhej kategórie možno zaradiť ďalšie dva typy zdieľanej klímy, ktoré však už nezaručujú dobrú efektivitu učenia ani dobrú kvalitu vzťahu Skupina - Pedagóg. Tvoria akýsi postupný a prirodzený vývojový prechod k zdieľaným klímam obranným, zamedzujúcim, degradujúcim a z hľadiska učenia i vzťahov neefektívnym.

Mount Everest

Komunikáciu v tomto type klímy dlhodobo a s nadhľadom zvláda len "veľmi erudovaný a odolný pedagóg". Skupina síce stále ešte neprodukuje priame blokujúce prejavy, ktoré znemožňujú efektívne učenie, ale prejavuje neustály tlak a požiadavky na zmeny podmienok, pričom sama už neaktivuje ústretové, sebakorektívne a autonómne aktivity v prospech učenia. Pedagóg je tak vystavený jednak neustálemu tlaku a požiadavkám na toleranciu v oblasti podmienok, ako aj požiadavke na nutnosť neustáleho aktívneho vedenia výučby.

Najsilnejšou skupinovou charakteristikou býva "pocit márnosti snahy" a skupina nemá spoločné zážitky celkovej úspešnosti. Úspešnosť v takomto type klímy vykazujú iba najzdatnejší alebo tzv. "vybraní" (favorizovaní) jednotlivci.

Údolie vojny

Komunikácia sa odohráva v neustálych vyhranených a vyhrotených "postojových pravdách", a to ako vnútri skupiny (klíma avizuje otvorený "boj" v rámci skupiny), tak medzi skupinou a pedagógom. Obe strany si neustále dokazujú a potvrdzujú len svoje vyhranené náhľady, efektivita učenia je narušená, zlyhávajúci pedagóg nie je schopný zaujímať riešiace stanoviská a dostáva sa iba do "riešenia dôsledkov bojov", medzi ktorými neurčito "manévruje" tlakom na podmienky, vyhrážaním a ultimátami.

Táto klíma nie je našťastie časovo príliš stála a vyskytuje sa len v prípadoch silných a otvorených konfliktov.

PARALYZUJÚCE, ÚNIKOVÉ A DEGRADAČNÉ ZDIEĽANÉ KLÍMY

Do tretej kategórie možno zaradiť posledné tri typy zdieľanej klímy, ktoré už jasne poškodzujú efektivitu učenia a vykazujú narušenú kvalitu vzťahu Skupina - Pedagóg. Pri vlastnom vyučovaní dochádza len sporadicky k prenosu kvalitných informácií ako východiska pre vznik vedomostí, a to smerom od pedagóga ku skupine, pričom je takmer vylúčené, aby mohli vznikať skupinové výučbové zručnosti. Proces i kvalita výučby je trvalo narušená z oboch strán.

Buldozér zloby

Komunikácia sa odohráva v trvale negatívnom a výrazne silovo regulačnom napätí zo strany pedagóga, ktorý nekompromisne tlačí a vnucuje všetky výkonové, hodnotiace i vzťahové pravidlá, pričom využíva celkovo skupinovo trestajúci model a podhodnotenie školského výkonu i ľudskej kvality členov skupiny. Skupina je sústredená len na blokovanie vplyvu pedagóga a tým je celkovo narušený proces učenia. Školský výkon je podávaný iba za mimoriadneho tlaku pedagóga a pod neustálou hrozbou.

V praxi je tento typ klímy nameraný len u minimálneho počtu tried a je z hľadiska celkových trendov výučby a prístupu autorít nevýznamný, hoci v každom konkrétnom prípade pri jeho nameraní veľmi sociálne závažný.

Obrana v zákopoch

Komunikácia má ráz manipulačných a únikových aktivít aj požiadaviek zo strany skupiny. Tie blokujú a znemožňujú celkovo výučbový proces aj vplyv pedagóga, zvlášť v preberaní a chápaní učiva. Učenie je skupinovo veľmi silne narušené, skupina nevykazuje efektívny vznik zručností a problematické je aj získavanie aspoň uspokojivej úrovne vedomostí. O toto sa snažia len niektorí jedinci, ale iba pasívne, neverejnou formou. Pedagóg veľmi skoro skĺzne a prijme doplnkový variant "Buldozéra pravdy", ktorý je nesený na báze automatického znechutenia, opovrhovania a podhodnotenia kvality skupiny.

Z hľadiska silného narušenia efektivity učenia ide vo vzorke monitorovaných tried o najčastejší typ klímy (10% výskytu) a býva nenameraný takmer výhradne iba u vyšších ročníkov.

Brána do pekiel

Komunikácia sa medzi skupinou a pedagógom odohráva akoby paralelne vedľa seba. Skupina aj pedagóg sú k sebe inertné a navzájom nie sú schopní sa akokoľvek pozitívne osloviť, pretože sa úplne líšia svojou životnou hodnotovou orientáciou. Klíma je časovo veľmi stabilná a prakticky nemenná. Obsahovo neprebieha skupinový proces učenia a skupina ľahostajne prijíma akékoľvek prípadné negatívne výkonové hodnotenie. Ak nie je zo strany pedagóga "ľudsky provokovaná", jednoducho si len vyučovanie odsedí a venuje sa vnútri medzi svojimi členmi "svojej životne mimoškolskej orientácii", alebo jedinci sami sebe. Situačne a prechodne je podobný, avšak oboma stranami dohodnutý model využívaný napríklad v "neplánovaných suplovaných hodinách".

Vo vzorke monitorovaných tried bola celkovo táto klíma nameraná vo veľmi minimalizovanom množstve tried a nehrá z hľadiska celkových trendov výučby a prístupu autorít k vzdelávaniu žiadnu významnejšiu úlohu. Z mimoškolského prostredia bol tento typ celkovej klímy nameraný napr. v aktívnej skupine "skinheadov".