školenie

Vzdelávací cieľ programu

Poskytnúť pedagogickým pracovníkom - evaluačnému tímu školy - informácie k procesu autoevaluácie školy, prehĺbiť ich zručnosti pri práci s konkrétnymi výstupmi jednotlivých metód, pri interpretácii výsledkov a pri realizácii intervenčných stratégií na svojej škole. Naučiť ich využívať efektívne nástroje pre vnútornú evaluáciu školy. Zoznámiť účastníkov s novo overenými evaluačnými a intervenčnými metódami, ktoré je možné pre túto prácu využívať a naučiť sa s týmito metódami pracovať.

Obsah

Úvod do autoevaluácie školy, možnosti stratégií a vlastných postupov sebahodnotenia, práca v tíme - kompetencie, prenos informácií, reutilizácia výstupov, systém hodnotenia, metódy, nástroje, úrovne evaluačných procesov, prednosti a úskalia jednotlivých prístupov hodnotenia. Spolupráca s CSI. Práca evaluačného tímu školy - osobná skúsenosť pri využití metód v škole. Interpretácia výstupov, spätná väzba, transfer v paralelných procesoch učenia, zdieľaná sociálna klíma, sociopatomix skupiny. Interpretácia dát v spolupráci s poradcom, príprava a realizácia intervenčných stratégií v podmienkach konkrétnej školy.

Hodinová dotácia

45 hodin

Počet účastníkov

Maximálne 24 účastníkov (pedagogickí pracovníci škôl a školských zariadení - evaluačný tím školy: riaditeľ - zástupca riaditeľa - výchovný poradca - metodik prevencie - triedny učiteľ)

Lektori

  • Mgr. Taťána Bagári, konzultantka a lektorka, DAP Services, a.s., Ostrava
  • Mgr. Marie Šťastná, psycholog, ředitelka PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice
  • Jiří Šimonek, promovaný psycholog, autor metody BSA, DAP Services, a.s., Ostrava
  • Mgr. Jiří Halda, učitel a logoped, Freeman consulting

V prípade záujmu o seminár píšte na email info@dap-services.sk alebo volajte na telefón +420 595 136 948.