semináre

Seminár č.1

 • Zaoberá sa aktívnymi stereotypmi a dynamikou skupín. To znamená pomenovanie všetkých šiestich typov iniciatív a rizík, ktoré z nich vyplývajú.
 • Základné charakteristiky dynamiky skupín (tried).
 • Ľudská iniciatívnosť a jej využiteľnosť v triede.
 • Riziká podceňovania a preceňovania iniciatívnosti.

Doba trvania: 4 hodiny

Miesto konania a cena: Bude určené podľa dopytu.

Seminár č.2

 • Paralelné procesy učenia.
 • Vekové zvyčajnosti detí predškolského veku, prvého, druhého a tretieho stupňa.
 • Využitie paralelných procesov učenia a skupinovej dynamiky v pedagogickej praxi.
 • Empirické novinky z hľadiska spoločenských trendov a postoja k vzdelávaniu.

Doba trvania: 4 hodiny

Miesto konania a cena: Bude určené podľa dopytu.

Seminár č.3

 • Klíma triedy a všeobecné charakteristiky jednotlivých vzťahových klím.
 • Základné prejavy konkrétnych typov klímy v triedach.
 • Vzťahová klíma učiteľských kolektívov.
 • Práca so skupinami pedagógov.

Doba trvania: 4 hodiny

Miesto konania a cena: Bude určené podľa dopytu.

Seminár č.4

Je v podstate všeobecným variantom všetkých troch seminárov - zhŕňa všetky tri oblasti skupinovej dynamiky a prepája ich. Je vhodné s ním vzdelávanie pedagógov otvárať aj končiť. Vzniknú tak zo všeobecných javov konkrétne vedomosti, ktoré sa dajú v intervenčnom variante seminára č. 3 využiť a v tomto záverečnom bloku zhodnotiť.

Doba trvania: 4 hodiny

Miesto konania a cena: Bude určené podľa dopytu.

PROFIL UČITEĽSKEJ SKUPINY

Profil učiteľskej skupiny je súhrnnou správou o učiteľskom kolektíve, o jeho výkonnosti, vzťahoch a možných ohrozeniach. Profil učiteľskej skupiny pomôže zvýšiť efektivitu skupiny, zlepšiť jej súdržnosť a vybrať vhodných silných vodcov. Umožní tiež nasimulovať správanie skupiny potom, čo do nej umiestnite ďalšieho zamestnanca, a pod.

Cieľ seminára:

Seminár ukáže pedagogickým pracovníkom, ako prakticky používať produkt Profil učiteľskej skupiny. Profil učiteľskej skupiny je schopný veľmi presne odhaliť, ako so skupinou pracovať, ako ju viesť a odhaliť jej silné alebo slabé stránky.

Doba trvania: 4 hodiny

Miesto konania a cena: Bude určené podľa dopytu.

Předpokládaná cena za realizaci kurzu: 200,- Eur (cena je pro libovolný počet účastníků a vždy je upřesněna na základě poptávky)

V prípade záujmu o seminár píšte na email info@dap-services.sk alebo volajte na telefón +420 595 136 948.

PROFIL UČITEĽA

Profil učiteľa je súhrnnou správou o učiteľovi, o jeho výkonnosti, vzťahoch a možných hrozbách, je komplexným rozborom správania, postojov a ďalších charakteristík učiteľa. Obsahuje špecifické pojmy a merania pre toto zamestnanie.

Popisuje, či učiteľ vytvára a presadzuje svoje pravidlá, alebo sa stanoveným pravidlám podriaďuje a dodržiava ich. Ukazuje na rozvojový potenciál učiteľov, či učiteľ dobre využíva svoj rozvojový potenciál, alebo stagnuje vo svojom rozvoji; ukazuje, aké typy správania učiteľ volí pre riešenie pracovných úloh a situácií pri strese; aký silný vzťah má učiteľ ku škole, a pod.

Cieľ seminára:

Seminár ukáže pedagogickým pracovníkom, ako prakticky používať pomôcku Profil učiteľa. Profil učiteľa vedie k pochopeniu a získaniu náhľadu na silné aj slabé stránky pedagóga. Takto získané kľúčové informácie potom umožnia voliť účinnejšiu stratégiu jeho kariéry, ako aj jeho efektívnejšieho vedenia.

Doba trvania: 4 hodiny

Miesto konania a cena: Bude určené podľa dopytu.

Předpokládaná cena za realizaci kurzu: 200,- Eur (cena je pro libovolný počet účastníků a vždy je upřesněna na základě poptávky)

V prípade záujmu o seminár píšte na email info@dap-services.sk alebo volajte na telefón +420 595 136 948.