Meranie

Meranie v školách sú zamerané na dve hlavné oblasti:

 • skupinové diagnostika študentských a žiackych kolektívov
 • diagnostika učiteľov, učiteliek a ich kolektívov

VNÚTORNÉ HODNOTENIE ŠKOLY: ŠTUDENTI A ŽIACI 

Platnosť výsledkov: 1 rok (potom odporúčame diagnostiku opakovať) 

Dĺžka vstupného snímania: 25 - 40 minút

Počet slovných pojmov: 110 - 130

Všetci riaditelia škôl sú povinní svoju školu pravidelne hodnotiť. Pre zber dát a podkladov pre záverečné vyhodnotenie a správu využívajú rôzne metódy a formy.

Pripravili sme pre nich analytickú pomôcku: viac o jej použití tu.

 

Učiteľky a učitelia

Učitel

Názov: Profil učiteľskej skupiny a Profil učiteľa

Platnosť výsledkov: 3 mesiace až 1 rok (potom odporúčame diagnostiku opakovať)

Dĺžka vstupného snímania: 20 - 35 minút

Počet slovných pojmov: 120 - 130

Profilovanie učiteľského zboru a samotných učiteľov či učiteliek je najčastejšie využívané ako podklad pre ďalší osobný rozvoj testovaného, alebo pri výbere uchádzačov do existujúceho učiteľského kolektívu.

Pozrite sa, ako vyzerá úspešné použitie.

 

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE

Vnútorná evaluácia školy

Vlastné hodnotenie školy je spracované podľa zámerov, výročných správ a vlastného hodnotenia školy a je zamerané na:

 

 • ciele, ktoré si škola stanovila najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti,
 • posúdenie, akým spôsobom škola plní ciele podľa písmena a) s prihliadnutím k ďalším cieľom uvedeným najmä v rámcovom vzdelávacom programe a v príslušných právnych predpisoch,
 • oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých treba úroveň vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov príslušných opatrení,
 • účinnosť opatrení obsiahnutých v predchádzajúcom vlastnom hodnotení.

 

Hlavné oblasti vlastného hodnotenia školy:

 

 • podmienky na vzdelávanie,
 • priebeh vzdelávania,
 • podpora školy žiakom a študentom, spolupráca s rodičmi, vplyv vzájomných vzťahov školy, žiakov, rodičov a ďalších osôb na zdelávaní,
 • výsledky vzdelávania žiakov a študentov,
 • riadenie školy, kvalita personálnej práce, kvalita ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov,
 • úroveň výsledkov práce školy, najmä vzhľadom k podmienkam vzdelávania a ekonomickým zdrojom.

 

Bez vnútornej evaluácie školy sa nezaobídete pri zisťovaní východiskových podmienok pre účinnú reformu školy.

Na aké otázky vnútorná evaluáca odpovedá?

 1. Atmosféra vzťahov v učiteľskom zbore
 2. Efektivita učenia jednotlivých predmetov vrátane porovnania s normou SR 
 3. Ohrozenie rizikovými vplyvmi
 4. Silné a slabé stránky školy

Atmosféra vzťahov zmapuje prostredie školy, mimoškolské prostredie žiakov, učiteľov, vyučovacie predmety, vedenie a hodnotenie výučby, nástroje riadenia školy. Aj tu je zjednodušené porovnanie s normou SR. Atmosféra vzťahov navyše vie opísať situačné modely a ich prejavy v konkrétnych triedach alebo kolektívoch. Vďaka tomu možno presne pochopiť niektoré kladné i záporné prejavy tried vo výučbe a v škole.

Efektivita učenia odpovie na otázky, ako pôsobia na efektivitu učenia prostredie školy, učitelia, vyučovacie predmety, vedenie a hodnotenie výučby, nástroje riadenia školy, možnosti ďalšieho uplatnenia v praxi. Škola navyše získa v týchto oblastiach i porovnanie s normou SR.

Ohrozenie rizikovými javmi je veľmi dôležitá oblasť. Jej evaluácia pomôže vedeniu školy, výchovným poradcom, školským psychológom, ale aj radovým učiteľom odhaliť príčiny a riziká vzniku nežiaducich javov aj pred ich plným prejavením. Navyše výsledky pomáhajú efektívne a hlavne účinne zacieliť preventívne i nápravné opatrenia predtým, než sa problém prejaví naplno. Vnútorné hodnotenie školy pracuje s týmito oblasťami: prostredie školy, učitelia, vyučovacie predmety, vedenie a hodnotenie výučby, nástroje riadenia školy, možnosti ďalšieho uplatnenia v praxi. Ani tu nechýba porovnanie s normou SR. Testy ukážu konkrétne triedy a konkrétne ohrozenie konkrétnymi javmi. Presné a efektívne zmapovanie rizík je mocným nástrojom pre ďalšiu prácu v danej oblasti.

Silné a slabé stránky školy sú akýmsi celkovým, ale pomerne podrobným súhrnom nameraných hodnôt a výsledkov Vnútornej evaluácie školy. Komplexná analýza sa potom stáva skutočným prínosom pre ďalšiu prácu školy, nastavenie nových modelov a pre cestu k ďalším zlepšeniam. Celkové posúdenie mapuje a analyzuje tieto aspekty: celkové hodnotenie vyučovacích predmetov, postoje študentov k jednotlivým predmetom, efektivita učenia predmetov, detailné rozbory jednotlivých predmetov.

PRÍKLAD: Úspešné použitie pomôcok Profil učiteľa a učiteľskej skupiny

Pán Kováč nastúpil na miesto riaditeľa základnej školy z veľkej sídliskovej školy, kde bol zástupcom riaditeľa. Jeho nové pôsobisko je veľká, plne organizovaná dedinská škola s dvoma triedami v ročníku s asi 390-timi žiakmi. Jeho predchodca bol skúsený pedagóg, ktorý vo funkcii riaditeľa bol od začiatku deväťdesiatych rokov. Posledné roky už presluhoval a akosi sa škole menej venoval. Hlavne chcel mať pokoj, takže realizoval len to najnutnejšie a o rozvoji nemohla byť reč. Zastarané pomôcky a vybavenie akosi korešpondovalo s učiteľským zborom. Nešlo o vek učiteľov, ale o chuť čokoľvek meniť. Nový riaditeľ si uvedomoval potrebu modernizácie a skvalitnenie výučby a školy spolu. Mnoho žiakov odchádzalo na viacročné gymnázium alebo na iné školy v blízkom meste. Tento trend sa navyše zosilňoval. Nespokojnosť zriaďovateľa - obce bola tiež čoraz väčšia.

Nový riaditeľ si uvedomoval, že kľúčom k úspešnej revitalizácii školy budú, okrem iného, ľudia, teda hlavne učitelia. Lenže, kde začať? Významným pomocníkom sa mu stal produkt Profil učiteľského zboru. Kompletne a hlavne komplexne mu ukázal silné, ale hlavne slabé stránky zboru ako celku i jednotlivcov. Čo však bolo najcennejšie? Zmapovanie postojov a možnosť predvídať reakcie na realizáciu plánovanej reformy. Jeho ďalšia práca sa aj naďalej podobala tancu v zamínovanom poli, ale mal významnú pomoc - mapu a pomocníka v podobe snímky a výstupu z profilu učiteľov. Pomáhala mu nielen postupovať vpred, ale tiež sa opierať o schopných ľudí vo svojom tíme.